Bohaterowie walk o niepodległość 1914-1921 w nazwach ulic miasta Krakowa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Konkurs w 100-lecie czynu legionowego.

Bohaterowie walk o niepodległość 1914-1921 w nazwach ulic miasta Krakowa. Dlaczego warto o nich pamiętać.

Regulamin Konkursu Literacko-Plastycznego

Organizator:

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Współorganizatorzy:

1. Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie – jej filie zlokalizowane na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

2. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

3. Muzeum Lotnictwa Polskiego

4. Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29 Listopada 102

5.  Towarzystwo Prądnickie

6. Inne zainteresowane instytucje kultury działające na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy III obejmujących obszary Prądnika Czerwonego, Olszy i Rakowic oraz uczęszczających do placówek kultury zlokalizowanych na terenie Dzielnicy III.

Cele konkursu:

1.Kształtowanie pamięci historycznej oraz postawy szacunku dla bohaterów walczących o wolną Polskę

2. Wpajanie ideałów wolności i niepodległości

3. Budowanie autorytetów

4. Kształtowanie postaw patriotycznych

5. Zapoznanie młodzieży z bohaterami, miejscami i wydarzeniami związanymi z walkami o niepodległość

6. Wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości

7. Pogłębieniu wiedzy uczestników w zakresie historii  ojczystej oraz regionalnej

8. Wykazanie, że wybrana postać zasługuje na miejsce w panteonie bohaterów narodowych

9. Rozwijanie uzdolnień młodzieży oraz poszerzanie zainteresowań literackich, artystycznych, historycznych

10. Samodzielne poszukiwanie wiedzy przez uczestników konkursu z różnych źródeł informacji, w tym pozyskanych w bibliotekach śródmiejskich

Termin konkursu:

15 września 2014 roku – 15 października 2014 roku

Załączniki:

Wykaz przykładowych nazw ulic w Krakowie związanych z bohaterami walk o niepodległość.Materiały biograficzne dostępne w filiach SBP oraz na stronie Organizatora.

Postanowienia ogólne:

1. Prace literackie - np. wiersz, esej, rozprawka lub kartka z pamiętnika - winny być przesłane do 15 października 2014 roku w formie papierowej w formacie A4, maks. 2 strony, czcionką 12 na adres Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ul. Masarska 14, złożone w dowolnej filii bibliotecznej zlokalizowanej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony lub Biurze Rady Dzielnicy III przy ul. Naczelnej 12, 31-421 Kraków. W przypadku prac literackich uczestnik ma obowiązek podania źródeł pochodzenia wykorzystanych materiałów – w formie bibliografii, która może być zamieszczona na dodatkowych kartach.

2. W pracach plastycznych, wykonanych dowolną techniką, w dowolnym rozmiarze oceniana będzie oryginalność pomysłu, estetyka wykonania i rzetelność przekazanych tą drogą informacji. One również winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 roku w dowolnej filii bibliotecznej zlokalizowanej na terenie Dzielnicy III, Biurze Rady Dzielnicy III przy ul. Naczelnej 12 lub przesłane pocztą do Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Masarska, 31-539 Kraków.

3. Prace konkursowe muszą zawierać podstawowe informacje o uczestniku konkursu i jego pracy:

a) imię i nazwisko autora, adres szkoły, dane do korespondencji: nr telefonu, adres e-mail

b) tytuł pracy

c) zgodę rodziców/prawnych opiekunów lub nauczyciela z placówki szkolnej na uczestnictwo w konkursie

4. Oceną prac konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołane do tego Jury.

5. Autorem jednej pracy może być tylko jeden uczeń.

6. Uczestnicy konkursu pogrupowani zostaną przez Organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych:

a) Kategoria II - uczniowie szkół podstawowych: klasy 2-3

b) Kategoria III - uczniowie szkół podstawowych: klasy 4-6

7. Prace konkursowe podlegające ocenie Jury muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.

8. Jury jest powoływane przez Organizatora i współorganizatorów Konkursu.

9. Komisja oceniać będzie:

a) zgodność z tematem

b) ogólny wyraz artystyczny prezentacji literackiej lub plastycznej
z uwzględnieniem poprawności stylistycznej, ortograficznej i gramatycznej tekstu

10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.

11. Decyzje Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.

13. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzców.

14. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się
z koordynatorem Organizatora: radnym Dzielnicy III Prądnik Czerwony Mateuszem Drożdżem, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 12 412 49 13.

15. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich, w celach promocyjnych na stronie internetowej Dzielnicy III, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz szkół uczestniczących w konkursie oraz na wystawach zorganizowanych w jednej z filii bibliotecznych ŚBP i ewentualnie innych miejscach w Krakowie.

Sposób i termin ogłoszenia wyników:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom. O terminie i miejscu laureaci konkursu zostaną poinformowani
e-mailowo lub telefonicznie.

Podstawowa bibliografia:

1. Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków / [praca zbiorowa pod red. Jerzego Borowca].- Warszawa : "Adam", 1996.

2. Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński.- Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2000.

3. Kronika XX wieku / oprac. całości zespół pod kierunkiem Mariana B. Michalika; oprac. haseł i kalendariów zespół pod kierunkiem Eugeniusza Duraczyńskiego ; oprac. red. zespół tł. (z niem., fr. i ang.) oraz red. pod kier. Jolanty M. Michasiewicz.- Warszawa : "Kronika", 1991.

4. Kraków, ulica imienia…; Jan Adamczewski, Teresa Stanisławska-Adamczewska

Wybrane nazwy ulic z Dzielnicy III

Jurka Bitschana

Tadeusza Bora-Komorowskiego

Ernesta Cieślewskiego

Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego

Janusza Meissnera

Jerzego Bajana

Rokitniańska

Powstańców

Strzelców

Pilotów

Ułanów

Saperów

Szwoleżerów

Kanonierów

Wybrane nazwy ulic z innych części Krakowa

Władysława Andersa

Władysława Bandurskiego

Władysława Beliny-Prażmowskiego

Władysława Broniewskiego

Braci Dudzińskich

Zbigniewa Dunin-Wąsowicza

Augusta Fieldorfa-Nila

Romana Florera

Ferdynanda Focha

Tadeusza Furgalskiego-Wyrwy

Kazimierza Herwina-Piątka

Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego

Leopolda Kuli-Lisa

Stanisława Maczka

Leopolda Okulickiego

Władysława Orkana

Franciszka Pększyca-Grudzińskiego

Józefa Piłsudskiego

Ludomiła Rayskiego

Henryka Reymana

Bolesława Roi

Edwarda Rydza-Śmigłego

Władysława Sikorskiego

Stanisława Skarżyńskiego

Ignacego Skorupki

Kazimierza Sosnkowskiego

Antoniego Stawarza

Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego

Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

Legionów Józefa Piłsudskiego

Orląt Lwowskich

Powstańców Śląskich

Powstańców Wielkopolskich

Konkurs dopuszcza także wzięcie pod uwagę innych bohaterów walk o polską niepodległość, niewymienionych powyżej albo prowadzących swoją działalność niepodległościową w innych okresach czasu, np. podczas powstań narodowych, II Wojny Światowej lub takich, których działalność była niemilitarna. Należy w takim przypadku krótko pisemnie uzasadnić wybór danej postaci, dołączając to uzasadnienie do pracy jako osobny załącznik.